Odborné učiliště

Vítáme Vás na stránkách Odborného učiliště a Základní školy Holešov. Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je státní a školné žáci neplatí. Na OU mohou studovat žáci, kteří splnili povinnou školní docházku na ZŠ praktické, ale i žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ a kteří tam během studia dosahovali z různých důvodů slabších studijních výsledků a není u nich předpoklad, že by úspěšně zvládali studium na střední škole. Mohou se zde přihlásit i žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku. Požadujeme písemné doporučení školského poradenského zařízení tedy SPC nebo PPP.

PODMÍNKY PŘIJETÍ na ODBORNÉ UČILIŠTĚ

  1. Do Odborného učiliště v Holešově budou přijímáni žáci na základě doručené přihlášky ke studiu. Náležitosti přihlášky musí být v souladu s platnými předpisy.
  2. Do Odborného učiliště v Holešově jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku.
  3. Do Odborného učiliště v Holešově jsou přijímáni žáci, kteří doloží písemné doporučení ke vzdělávání vydané školským poradenským zařízením.
  4. Přijetí ke studiu – přijímací zkoušky žáci nekonají. V rámci přijímacího řízení jsou žáci a zákonní zástupci podrobně informováni o studiu.
  5. Do Odborného učiliště mohou být přijati občané EU a osoby, které nejsou občany EU, pokud pobývají oprávněně na území ČR (zákon č.561 § 20/2004 Sb.)