Přijímací řízení

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ke vzdělávání do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2020/2021

 

Podmínky přijetí

Uchazeč:

 • Ukončil povinnou školní docházku
 • Podal řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v předepsaném termínu
 • Doložil písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 9 školského zákona

 

Kritéria přijetí

Ředitel školy rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že se v oborech vzdělání s výučním listem:

 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce
 • 66-51-E/01 Prodavačské práce
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce

v rámci přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 přijímací zkoušky nekonají.

Pořadí přijatých uchazečů bude stanoveno na základě vyhodnocení znalostí na vysvědčení resp. bodového ohodnocení, které bude uděleno na základě průměrného prospěchu za první pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. (Vzorec pro výpočet: počet bodů = 50/průměr).

Pokud více uchazečů dosáhne shodného bodového ohodnocení, bude dalším kritériem pro určení pořadí průměr za druhé pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání a dále pak (v případě rovnosti bodů) průměr za první pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání.

Za stejných podmínek mohou být v souladu s §20 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke vzdělávání přijati i cizinci, kteří jsou občany Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci, kteří občany Evropské unie nejsou, musí navíc doložit řediteli školy oprávněnost pobytu na území České republiky.

 

Podávání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021 se podávají na tiskopisech přihlášek vydaných SEVT. Přihláška nemusí být podána jen na tiskopisu vydaném SEVT. Může být použita i přihláška, vytištěná přímo z webových stránek MŠMT (zde /xlsx/ nebo zde /pdf/) nebo CERMAT (zde /editovatelné pdf/) nebo vytištěné ze školního informačního systému (např. Bakaláři).

Ze zákona vyplývá, že pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška). Podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele ZŠ včetně všech razítek musí být na přihlášce v originále.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy v termínu do 1. března, resp. do 2 března 2020.

 

Vyplnění přihlášek

 • Do kolonky “Obor vzdělání” zapíše uchazeč kód a název oboru (podle Rámcového vzdělávacího programu).
 • IZO školy – uchazeč uvede identifikační číslo uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku. Tento údaj lze zjistit dotazem na dané škole, nebo na webových stránkách školy.
 • Do průměrného hodnocení se nezapočítává hodnocení chování žáka.

 

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče denního studia.
 • Uchazeč základní školy obdrží zápisový lístek na této škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
 • Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou a nelze ho vzít zpět.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Termín přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení proběhne ve středu 22. dubna 2020 v 9:00 hodin v budově Odborného učiliště a Základní školy Holešov, Nádražní 525/1.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy (www.ouholesov.cz) a na úřední desce před budovou školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračními čísly, která budou uchazečům sdělena v pozvánce k přijímacímu řízení. Nepřijatým uchazečům resp. jejich zákonným zástupcům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí písemně.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce 14 žáků
 • 66-51-E/01 Prodavačské práce 14 žáků
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby 7 žáků
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce 7 žáků

 

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení bude vyhlášen i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášku ke vzdělávání. Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání budou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz pod přijímacím řízením.

 

V Holešově 30. ledna 2020                                                                     

Ing. Zdeněk Peška, ředitel OU a ZŠ Holešov