GDPR

Odborné učiliště a Základní škola Holešov; Nádražní 525/1; 769 01 HOLEŠOV, IČO 47935910 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků a  studentů.

U příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola Holešov jsou zpracovávány osobní údaje zejména za účelem:

1) Zajištění vzdělávání

a) zápis k základnímu vzdělávání
b) zajištění základního vzdělávání
c) zájmové vzdělávání ve školní družině
d) přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
e) zajištění středního vzdělávání
f) zajištění odborného výcviku, učební, odborné praxe
g) další vzdělávání pedagogických pracovníků

2) Zajištění služeb

a) poskytování poradenských služeb ve školách
b) poskytování poradenských služeb v ŠPZ
c) ubytování žáků školy v domově mládeže
d) ubytování cizích osob za úplatu
e) zajištění školního stravování
f) evidence čtenářů školní knihovny

3) Zajištění interních procesů a provozu organizace

a) výběrová řízení na zaměstnance
b) pracovněprávní a mzdová agenda
c) evidence uchazečů o zaměstnání
d) evidence úrazů
e) ochrana majetku a osob
f) prezentace příspěvkové organizace
g) organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů atd.
h) projekty, žádosti o dotace
i) vedení účetnictví příspěvkové organizace
j) smlouvy a objednávky služeb

Od 1.9. 2020 je pověřencem pro ochranu osobních údajů, na Odborném učilišti a Základní škole Holešov Radmila Marková, 573 396 507, poverenec.oou@ouholesov.cz.

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Odborného učiliště a Základní školy Holešov fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.

Odborné učiliště a Základní škola Holešov nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.