Projekty

eu_proj_zs

Název projektu: OU Holešov 35

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008335

Zahájení realizace projektu: 01. 02. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 01. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 276 308,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na inkluzi, výchovu k podnikavosti, kariérové vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj, ICT, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové výuky, zapojení odborníka z praxe do výuky.

Nastavené šablony:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu –  školního kariérového poradce. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků SŠ při vstupu na trh práce.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti výchově k podnikavosti a kariérového vzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze, osobnostně sociálního rozvoje a ICT.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností – čtenářské a matematické a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší výuka, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.


Projekt „Přesmosty ke společnému vzdělávání“ na Odborném učilišti a Základní škole Holešov

Projekt PŘESMOSTY si klade za cíl zlepšování vzdělávání v České republice a podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Projekt je financován z operačního programu: výzkum, vývoj a vzdělávání a potrvá v období od října 2017 do září 2020. Realizace projektu je na území celé České republiky. Další informace zde.