Úřední deska

Informace (struktura dle vyhlášky č.442/2006 ve znění vyhlášky č.416/2008)

1. Název

Odborné učiliště a Základní škola Holešov

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění  stravování a ubytování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Odborné učiliště, Základní škola, Školní jídelna, Internát a Školní družina. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

3. Organizační struktura

IZO 103 031 529 Odborné učiliště,  IZO 110 004 655  Základní škola,  IZO 103 279 857 Školní jídelna,  IZO 110 022 777 Internát, IZO 110 004 647 Školní družina.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Nádražní 525/1, 769 01 Holešov (Budova Základní školy: Palackého 437, 769 01 Holešov)

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: Po-Pá  7:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30

Telefonní čísla:   573 396 213,  573 395 161, budova Základní školy: 573 396 507.

Internetové stránky:   www.ouholesov.cz

Elektronická adresa:  info@ouholesov.cz

Adresa e-podatelny: podatelna@ouholesov.cz

Datová schránka: hsbwts6

5. Případné platby lze poukázat 

Číslo účtu:  838 265 0207/0100 KB a.s.

 6. IČ

 IČ 479 359 10

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Učební plány, školní vzdělávací programy, plán strategie prevence rizikového chování jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy.

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.  Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu podatelna@ouholesov.cz  žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní adresu Odborné učiliště a Základní škola Holešov, Nádražní 525/1, 769 01 Holešov, žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitelky školy (Nádražní 525/1, 769 01 Holešov) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

Potřebné formuláře jsou k dispozici v písemné i elektronické podobě na sekretariátu školy.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: Střední a vyšší školy

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v základních školách: Základní školy

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním v režimu speciálního vzdělávání: Speciální vzdělávání

Návody a odpovědi ke 400 životních situací, se kterými se setkávají, nebo do kterých se mohou dostat lidé ve věku 15 až 20 let, respektive od ukončení povinné školní docházky po ukončení střední školy: Seznam životních situací

 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy jsou ke stažení na https://www.zkola.cz/management/ případně http://www.msmt.cz/dokumenty. Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní jídelny a Vnitřní řád Internátu jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese Nádražní 525/1, 769 01 Holešov v úředních hodinách Po – Pá 8.00 až 14.00

15. Úhrady za poskytování informací

Pořízení kopie informace na papír – 1 strana A4 černobíle: 2.50 Kč.

16. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za školní roky 2013–2017:  https://www.ouholesov.cz/vyrocni-zprava